KONTAKT

Adresa sídla spoločnosti
LERAC Projekt s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa
Popradská 34/A
821 06 Bratislava

Konateľ
Ing. Radoslav Cifra
Autorizovaný stavebný inžinier
Inžinier pre statiku stavieb
číslo oprávnenia: 6678*I3
Tel.č.: + 421 911 928 906
e-mail: cifra@lerac.sk

Vysunuté pracovisko
Urmince 427
956 02 Urmince

IČO: 50 874 772
DIČ: 2120514561
Spoločnosť nie je platca DPH


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Odd. Sro Vložka č. 119423/B.
Spoločnosť a konateľ sú zapísaní v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov.