SLUŽBY

Hlavnou náplňou spoločnosti LERAC Projekt s.r.o. je projektovanie a posudzovanie nosných konštrukcií stavieb podľa platnej legislatívy a noriem v rozsahu autorizovaných stavebných inžinierov pre statiku stavieb v zmysle zákona 138/1992 Zb.

Zaoberáme sa všetkými bežnými druhmi stavebných materiálov  (oceľ, betón, železobetón, drevo, murivo…) a ich kombináciami (spriahnuté drevo-betónové, oceľobetónové, prefa-monolitické…. ). Ponúkame komplexné služby v oblasti statiky všetkých častí nosných konštrukcií pozemných stavieb a vybraných inžinierskych stavieb.

Súčasť našich ponúkaných služieb tvorí posudzovanie existujúcich nosných konštrukcií, diagnostika statických porúch, návrhy rekonštrukcií nosných prvkov a sústav, statické posúdenia potrebné k obnove budov a pasportizácia objektov. Súčasťou týchto služieb je aj vykonanie stavebných meraní, skúšok a vyhodnotenie vyhotovených sond.

Poskytujeme odborné konzultácie v oblasti stavebníctva a statiky stavieb od prvotnej myšlienky až po konečnú fázu realizácie. Pomôžeme odbornou konzultáciou pri kúpe nehnuteľnosti, či pri riešení iného stavebného zámeru.

Naša spoločnosť poskytuje vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch – od dokumentácie pre územné rozhodnutie, cez projekt pre stavebné povolenie až po podrobnú realizačnú projektovú dokumentáciu. V spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb.

  • Projektová dokumentácia statiky v rozsahu potrebnom pre územné rozhodnutie od spoločnosti LERAC Projekt s.r.o.:

Úvodná konzultácia nosného systému a špecifikovanie hlavných podmienok pre predpoklad splnenia stavebnotechnických požiadaviek na stavbu v zmysle § 14 Vyhlášky 532/2002 Z.z.

Stručný opis nosnej konštrukcie a výpočet klimatických zaťažení pre danú snehovú a vetrovú oblasť.

Na požiadanie predbežné výpočty či iné špecifické požiadavky.

  • Projektová dokumentácia statiky v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie od spoločnosti LERAC Projekt s.r.o.:

Konzultácia nosného systému a dosiahnutie konsenzu medzi návrhom, statickou bezpečnosťou, ekonomickou náročnosťou diela a realizovateľnosťou.

Spracovanie statického výpočtu preukazujúceho mechanickú odolnosť, stabilitu, trvanlivosť a používateľnosť nosnej konštrukcie.

Prípadné zosúladenie projektovej dokumentácie s požiadavkami plynúcimi zo statického výpočtu.

Statické posúdenie pre potreby preukázania mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d ods. 1. písm. a) Zákona č 50 z roku 1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon).

Na požiadanie výkresy tvaru železobetónových konštrukcií.

Na požiadanie výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií.

Na požiadanie prehľadné výkresy kovových, drevených a iných konštrukcií.

Na požiadanie je možné po dohode objednať jednostupňovú projektovú dokumentáciu obsahujúcu posúdenie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu stavby v rozsahu opísanom nižšie.

  • Projektová dokumentácia statiky v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby od spoločnosti LERAC Projekt s.r.o.:

Spracovanie podrobného statického výpočtu. V prípade realizačného projektu nadväzujúceho na projekt pre stavebné povolenie vypracovaného našou spoločnosťou ide o dopracovanie statického výpočtu potrebného pre realizáciu. Pokiaľ bude statické posúdenie pre stavebné povolenie spracované iným projektantom sa statický výpočet spracováva podľa kvality a rozsahu  dodaného posudku.

Výkresy tvaru a výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií s výkazom prefabrikátov.

Výkresy výstuže železobetónových konštrukcií s výkazom výstuže.

Výkresy kovových a drevených konštrukcií s výkazom materiálu.

Výkresy detailov, kotevné plány.

Iné špecifické výkresy (stavebné postupy, etapizácie výstavby, búracie práce …).

Technická správa.

V prípade potreby technologické predpisy a iné špecifické podklady pre realizáciu…